برابری دین در قصاص نفس و نقدی بر آن

پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت...