بررسی دستور موقت به عنوان یکی از انواع دادرسی‌های استثنایی؛

  مقالات آیین دادرسی مدنی